Algemene Voorwaarden SlaagTAT

Artikel 1: Definities
1.1. In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, hebben hiernavolgende begrippen de volgende betekenis:
SlaagTAT vof: De Vennootschap onder Firma, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Spaanse Burchtlaan 49/1, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer BE 0745.566.348 en die bijlessen, studiebegeleiding en studieondersteuning organiseert voor het Toegangsexamen Arts, Tandarts & Dierenarts voor studenten waar ook ter wereld vanuit België.
Cursist: Een natuurlijk persoon die zich bij de SlaagTAT inschrijft voor of een offerte ontvangt voor studiebegeleiding, studieondersteuning en het krijgen van bijlessen in de meest ruime zin. Indien de betreffende natuurlijk persoon minderjarig is, omvat de definitie van Cursist tevens de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de natuurlijke persoon die studiebegeleiding, studieondersteuning of bijlessen krijgt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SlaagTAT en Cursist.
Diensten: Elke door SlaagTAT verzorgde bijscholing, (thuis)studie, coaching, (online) cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding/ondersteuning. SlaagTAT organiseert enkel bijscholing in de strikte betekenis en reikt geen certificaten of deelnameattesten uit.
Cursusmateriaal: Opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, multimedia, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook en al dan niet overhandigd aan de Cursist, dat al dan niet wordt gebruikt als onderdeel van de dienstverlening en dat gebruikt wordt om de kennis van de Cursist in de vakgebieden uit te diepen en dat al dan niet tegen betaling wordt overhandigd of vertoond aan de Cursist.
Prijs: Het cursusgeld van de opleiding inclusief het studiemateriaal.
1.2.Rubrieken en titels van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en de leesbaarheid. Rubrieken en titels hebben geen invloed op de bepalingen zelf en mogen niet worden uitgelegd op een wijze die de voorwaarden van deze overeenkomst zou beperken of anderszins zou beïnvloeden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Diensten en Cursusmateriaal van SlaagTAT. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle Overeenkomsten met de Cursist.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SlaagTAT zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

Artikel 3: Offertes
3.1. Alle aanbiedingen en voorstellen (al dan niet online) van SlaagTAT zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Enkel een offerte met een concreet aanbod van SlaagTAT is bindend indien deze offerte uitdrukkelijk wordt aanvaard door Cursist.
3.2. SlaagTAT brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Diensten die de Cursist wenst te ontvangen. De offerte geeft tevens aan welk Cursusmateriaal in de prijs begrepen is. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.
3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van SlaagTAT een beperkte geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is SlaagTAT gerechtigd de voorwaarden en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van SlaagTAT
b. het recht van de Cursist de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 8;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met SlaagTAT via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van de offerte.

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
4.1. De Cursist gaat een Overeenkomst met SlaagTAT aan door middel van de inschrijving voor Diensten. Inschrijving voor Diensten vindt plaats
a. via het inschrijvingsformulier op de website van SlaagTAT
b. telefonisch
c. per e-mail via het door SlaagTAT verstrekte digitale inschrijfformulier
d. ter plaatse na een intakegesprek
e. Via het aanmaken van een account op het online platform van SlaagTAT
4.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook wordt verstaan een emailbericht of de elektronische automatische bevestiging bij de aanmaak van een account) aanvaarding of bevestiging door SlaagTAT van een aanvraag aan de Cursist en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop SlaagTAT de inschrijving voor de Diensten aan de Cursist heeft bevestigd. Deze bevestiging kan ook blijken uit feit dat SlaagTAT de betaling van het Prijspakket door de Cursist bevestigt. De bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Diensten.
4.3. In geval van elektronische aanvraag stuurt SlaagTAT een elektronische bevestiging naar de Cursist; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door SlaagTAT kan de Cursist de opdracht annuleren.
4.4. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 5 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Cursist ter beschikking zijnde en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
4.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Cursist.
4.6. De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van SlaagTAT. SlaagTAT kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
4.7. Elektronische handtekeningen worden steeds met manuele handtekeningen gelijkgesteld en uitdrukkelijk door SlaagTAT en de Cursist aanvaard als handtekening zoals omschreven in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
4.8. SlaagTAT levert haar Diensten en het Cursusmateriaal steeds naar best vermogen en is verbonden door een middelenverbintenis doch in geen geval door een resultaatsverbintenis.
4.9. SlaagTAT is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het geval zij beroep doet op derden waakt zijn over de relevantie competentie van deze derden.

Artikel 5: Betaling
5.1. De betaling van de Prijs dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum van de desbetreffende factuur.
5.2. De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig de Prijs te hebben voldaan alvorens het Cursusmateriaal wordt toegezonden door SlaagTAT. De Cursist zal verder niet begeleid worden zolang de Prijs niet volledig is voldaan, behoudens indien de Overeenkomst uitdrukkelijk in gespreide betaling voorziet.
5.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van SlaagTAT, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De Cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de rekeningafschriften van SlaagTAT aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5.4. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met SlaagTAT is het mogelijk om de Prijs in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd bij de Cursist tot het volledige prijspakket is voldaan. SlaagTAT houdt zich het recht voor haar dienstverlening te schorsen of definitief te beëindigen indien de Klant de betalingstermijnen van de deelbetalingen niet respecteert. De eigendom van het Cursusmateriaal gaat pas over op de Cursist na volledige betaling van de overeengekomen Prijs.

Artikel 6: Niet-Tijdige Betaling
6.1. Indien de Cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de verplichtingen lastens SlaagTAT heeft voldaan, is de Cursist van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij overschrijding van de betalingstermijn door de Cursist of door SlaagTAT wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met interesten conform de wettelijke interestvoet. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet betaling van de facturen of achterstallige betalingen, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag aangerekend door SlaagTAT of door de Cursist.
6.2. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 17 (Vragen en Klachten en Geschillen) bepaalde, zal SlaagTAT het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 7: Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.
7.2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog voor aanvang van de Diensten c.q. van de aflevering van het Cursusmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten en vrachten) worden in dat geval niet door SlaagTAT doorberekend.
7.3. Eventuele kortingen zijn niet te cumuleren. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is dan ook niet mogelijk.

Artikel 8: Annulatie en ontbinding
8.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en voor de Cursist na afloop van de bedenktijd van 14 dagen, is geen kosteloze annulering of ontbinding van de Overeenkomst meer mogelijk. Indien de dienstverlening reeds is aangevat binnen de 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is, verzaakt de Cursist aan het herroepingsrecht.
8.2. Bij ontbinding van de Overeenkomst voor de verzending van het Cursusmateriaal wordt een bepaald bedrag afhankelijk van de gemaakte kosten van het inschrijvingsgeld als administratiekost aangerekend met een maximum van 125 euro.
8.3. Bij ontbinding van de Overeenkomst na verzending van het Cursusmateriaal, dient de Cursist het ontvangen Cursusmateriaal in onberispelijke en ongebruikte staat onverwijld terug te zenden naar SlaagTAT en wordt een bepaald bedrag afhankelijk van de gemaakte kosten van het inschrijvingsgeld als administratiekost aangerekend met een maximum van 125 euro. SlaagTAT is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden op de Cursist te verhalen. Het terugzenden gebeurt op risico van de Cursist.
8.4. Wanneer de Cursist gebruik heeft gemaakt van de inlogcodes van het elektronische studentenplatform of de verzegeling van het Cursusmateriaal heeft geopend wordt de Cursist geacht afstand te hebben gedaan van het herroepingsrecht en is SlaagTAT gerechtigd de volledige Prijs aan te rekenen aan de Cursist.
8.5. De Cursist dient de annulering van de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven aan SlaagTAT kenbaar te maken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het onderstaande modelformulering.
Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail]: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
De Cursist is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
8.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2. en artikel 9.3., heeft de Cursist in geval van ontbinding recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. SlaagTAT betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
8.7. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst- om welke reden dan ook - leidt niet tot teruggave van de Prijs. Evenmin leidt het niet-volgen van de opleiding(en) aan de zijde van de Cursist niet tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de Prijs.

Artikel 9: Leveringstermijn Cursusmateriaal en verzenden van opdrachten
9.1. De leveringstermijn van Cursusmateriaal en/of uitvoeringsperiode van de Diensten worden door SlaagTAT bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen leveringstermijn is een richtdatum.
9.2. Bij het bepalen van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat SlaagTAT er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
9.3. Behoudens afwijkende schriftelijk vastgelegde bepalingen neemt de leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode pas aanvang wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van SlaagTAT, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
9.4. Gewijzigde omstandigheden en opschorting:
a. Wanneer er sprake is van andere omstandigheden dan die welke SlaagTAT bekend waren toen zij de leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode bepaalde, kan SlaagTAT de leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van SlaagTAT kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door SlaagTAT worden de leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van SlaagTAT kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
9.5. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
9.6. Bij verzending van het Cursusmateriaal naar het buitenland (dus niet zijnde België) worden de werkelijke kosten volgens de geldende basistarieven van BPost berekend met een toeslag van 10% voor de administratieve verwerking.
9.7. De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen. Bij gebreke van inontvangstname van het Cursusmateriaal is SlaagTAT gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te rekenen aan de Cursist.
9.8. Inontvangstname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken en het Cursusmateriaal uiteindelijk (na een mogelijke ophaaltermijn aangeboden door de postdiensten) terug wordt bezorgd aan SlaagTAT. De dag waarop ontvangst wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering. De weigering van het in ontvangst nemen van het Cursusmateriaal ontslaat de Cursist niet van zijn verplichting om de Prijs aan SlaagTAT te voldoen.

Artikel 10: Conformiteit
10.1. De Diensten moeten beantwoorden aan de Overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruik van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd. Op SlaagTAT rust ten allen tijde een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
10.2. Het geleverde Cursusmateriaal moet beantwoorden aan de Overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten
11.1. Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Diensten of Cursusmateriaal te verwijderen of te wijzigen.
11.2. SlaagTAT (en/of haar lesgevers) behoudt/behouden de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten op de door geleverde Diensten en het Cursusmateriaal.
11.3. De intellectuele rechten op de Diensten en op het Cursusmateriaal blijven ten allen tijde eigendom van SlaagTAT ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De Cursist ontvangt na betaling van de Prijs een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en in tijd beperkte gebruikslicentie op de intellectuele rechten van SlaagTAT dewelke door SlaagTAT aan de Cursist worden aangeboden in uitvoering van de Overeenkomst. Diensten en Cursusmateriaal mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlaagTAT niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De Cursist is aan SlaagTAT per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding, onverlet het recht van SlaagTAT om een hogere schade te vorderen. De Cursist zal SlaagTAT ook vrijwaren voor alle schade die SlaagTAT zou lijden door ongeoorloofd gebruik van Diensten en Cursusmateriaal door derden die de Diensten en of het Cursusmateriaal in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst ontvangen zouden hebben van de Cursist.
11.4. De Cursist verbindt er zich toe geen handelingen te stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendomsrechten van SlaagTAT ongeldig zou kunnen maken of deze intellectuele eigendomsrechten zouden aantasten. De Cursist verbindt er zich toe om SlaagTAT ook onverwijld in kennis te stellen van elke feitelijke, vermoedelijke of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SlaagTAT door de Cursist of een derde waarvan de Cursist kennis krijgt of redelijkerwijs kennis behoort te hebben.
11.5 Indien de Cursist bepaalde adaptaties realiseert op intellectuele rechten die toekomen aan SlaagTAT, draagt de Cursist alle rechten die op deze adaptaties zouden rusten integraal en kosteloos over aan SlaagTAT.

Artikel 12: Gebreken
12.1. De Cursist dient het Cursusmateriaal onmiddellijk na aflevering zo volledig mogelijk na te kijken. Eventuele gebreken met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan SlaagTAT te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden vastgesteld, dienen onmiddellijk na vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan SlaagTAT te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige kennisgeving van gebreken vervallen alle mogelijke aanspraken van de Cursist ter zake.
12.2. Indien en voor zover een gebrek door SlaagTAT gegrond wordt bevonden, is SlaagTAT ertoe gehouden naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De melding van het gebrek of de gebreken ontslaat Cursist niet van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens SlaagTAT.
12.3. Verkeerd of beschadigd Cursusmateriaal wordt onmiddellijk door SlaagTAT vervangen zonder kosten voor de Cursist.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 SlaagTAT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door Cursist aan te tonen - grove schuld of opzet van SlaagTAT bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. SlaagTAT is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
13.2. SlaagTAT is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens de Cursist verstrekte gegevens. SlaagTAT is evenmin aansprakelijk voor het door SlaagTAT ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een geleverde Dienst. SlaagTAT is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de Cursist bij de toelatingsexamens.
13.3. De aansprakelijkheid van SlaagTAT is in ieder geval beperkt tot maximaal 50% van de betaalde Prijs.
13.4. SlaagTAT is niet aansprakelijk voor schade indien de Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak SlaagTAT per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.
13.5. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die SlaagTAT in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie SlaagTAT of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 14: Overmacht
14.1. Indien SlaagTAT door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is SlaagTAT gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen of te ontbinden, onverminderd het recht van SlaagTAT op betaling door Cursist voor reeds door SlaagTAT geleverde Diensten of geleverd Cursusmateriaal. SlaagTAT zal de Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.
14.2. Worden in het bijzonder, zonder evenwel beperkt te zijn tot, als gevallen van overmacht of toeval beschouw:
1. Het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper kan verweten worden en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper nagelaten heeft alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden
2. Aardbevingen
3. Brand
4. Overstromingen
5. Epidemieën
6. Daden van oorlog of van terrorisme
7. Aangezegde en niet-aangezegde stakingen
8. Lock-outs
9. Blokkades
10. Opstanden en rellen
11. Schorsing van nutsvoorzieningen (bv elektriciteit)
12. Gebreken in de internetverbinding of de databases
13. Gebreken in de telecommunicatienetwerken
14. Verlies van de verbinding met het internet of met telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is
15. Feiten of beslissingen van derden die de goede uitvoering van deze overeenkomst beïnvloeden
16. Iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt

Artikel 15: Gebruik van persoonsgegevens
15.1. In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) wijst SlaagTAT erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de (geautomatiseerde) administratie van SlaagTAT. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van Cursusmateriaal, het leveren van Diensten en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal SlaagTAT deze gegevens niet verstrekken aan derden. Uitgebreidere toelichting kan de Cursist terugvinden in de Privacy Verklaring van SlaagTAT

Artikel 16: Vertrouwelijkheid
16.1. SlaagTAT en hun aangestelden alsook de Cursist moeten de informatie, van welke aard en onder welke vorm dan ook, die ze van de andere partij in uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, verstrekken of uitwisselen, in principe als vertrouwelijk beschouwen en aldus behandelen. De partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere partij. De partijen mogen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel en binnen het kader van de Overeenkomst tussen partijen.
16.2. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 3 jaar na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.
16.3. Informatie is niet vertrouwelijk indien :
- partijen onderling akkoord zijn dat bepaalde informatie niet vertrouwelijk is ;
- de informatie op wettelijke wijze is bekomen van een derde die deze informatie als niet- vertrouwelijk heeft verstrekt ;
- een partij reeds over bepaalde informatie beschikte vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze overeenkomst en de partij dit ook kan aantonen;
- de informatie tot het publieke domein behoort ;
- de informatie door een gerechtelijke of overheidsbeslissing publiek is of moet worden gemaakt.

Artikel 17: Vragen en klachten
17.1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door SlaagTAT beantwoord binnen een termijn van maximum 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door SlaagTAT onmiddellijk beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
17.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SlaagTAT, nadat de Cursist de gebreken heeft vastgesteld of kunnen vaststellen. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
17.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

Artikel 18: Locatie dienstverlening
18.1. Privé-bijlessen worden altijd gegeven op de locatie welke in de Overeenkomst wordt afgesproken. Groepslessen gaan door op door SlaagTAT vooraf vastgelegde locaties. Deze locaties kunnen éénzijdig door SlaagTAT gewijzigd worden. Ingeval een Cursist zich onmogelijk naar de gewijzigde locatie kan verplaatsen, is het de Cursist toegelaten, zonder bijkomende kosten, aan te sluiten op een andere locatie. Omwille van organisatorische redenen is de Cursist gehouden onmiddellijk na kennisgeving van de wijziging SlaagTAT hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 19: Wijzigingen
19.1. SlaagTAT is gerechtigd deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien SlaagTAT niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van SlaagTAT dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving.
19.2. Enkel in geval de Cursist niet kan instemmen met een substantiële wijziging van de Overeenkomst kan de Cursist de Overeenkomst kosteloos beëindigen binnen de 14 dagen nadat de Cursist op de hoogte werd gebracht van deze substantiële wijziging.
Substantiële wijzigingen van de Overeenkomst omvatten:
• een substantiële prijsverhoging die een substantiële invloed heeft op de Cursist en die niet het gevolg is van normale indexatie;
• een wijziging in het aanbod van de Diensten die een aanzienlijk nadeel voor de Cursist met zich meebrengt

Artikel 20: Algemene bepalingen
20.1 De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de Overeenkomst of de toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg. SlaagTAT heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.
20.2. Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing zelfs indien één der partijen van buitenlandse nationaliteit is en/of indien de prestaties geheel of gedeeltelijk in het buitenland dienen te worden of werden uitgevoerd.
20.3. Elk geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst behoort tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van SlaagTAT gevestigd is.Gemaakt met