Privacy policy

PRIVACYVERKLARING van SlaagTAT 

Waarom deze privacyverklaring en wie zijn wij?
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgevingen. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op een correcte manier gebruiken. Met deze privacyverklaring leggen wij uit wie we zijn, hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen, op welke manier wij dat doen en hoelang we ze bijhouden en de manier waarop door ons persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
Hiermee uiten wij het voornemen om persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken, dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR (General Data Protection Regulation)).
Deze wetgeving verplicht ons u heel wat informatie te bezorgen. Indien u geen antwoord op uw vraag zou vinden in huidige privacyverklaring, kan u steeds contact opnemen met de door ons aangestelde functionaris voor gegevensbescherming via e-mail info@slaagtat.be
Indien verwezen wordt naar ‘ons’, ‘wij’, ‘www.slaagtat.be’ of ‘SlaagTAT’, wordt bedoeld de VOF SlaagTAT, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Spaanse Burchtlaan 49/1, ondernemingsnummer 0745.566.348, info@slaagtat.be.
Met 'Persoonsgegevens' worden bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons (al dan niet via elektronische weg) wordt overgedragen. 
Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u:
• onze website of sociale media gebruikt of met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal;
• zich inschrijft op onze website om tips te ontvangen, deel te nemen aan een proefexamen of een intakegesprek inplant
• u ons uw persoonsgegevens overhandigt bij een persoonlijke ontmoeting;
• met ons een overeenkomst afsluit en in dat kader met ons communiceert als onze klant of leverancier;
• solliciteert naar aanleiding van één van onze vacatures.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom doen we dat?

Wanneer u gebruik maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via telefoon, e-mail of ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
1. de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer u reageert op een blog, gebruik maakt van ons contactformulier of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon, e-mail of fax);
2. de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina's te verbeteren om u maar ook andere bezoekers in de toekomst een interessantere online ervaring te bieden. Hiervoor we ons beroepen op ons legitiem belang. Wij doen dit onder meer aan de hand van statistieken die wij via Google Analytics verzamelen doch steeds op een geanonimiseerde manier.
3. malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.
Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
1. de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer;
2. de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (datum en tijd, enz.);
3. technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
4. informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.
5. alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Wanneer u actief aangeeft op de hoogte te willen blijven van acties en kortingen die SlaagTAT aanbiedt, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u elektronische communicatie te kunnen toesturen. Wij zullen u hiervoor altijd om uw expliciete toestemming vragen tenzij u een bestaande klant bent die wij op de hoogte willen houden van onze diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor onze elektronische communicatie. Om u onze elektronische communicatie toe te sturen, verwerken wij alleen uw basisidentiteitsgegevens, d.w.z. uw naam en e-mailadres.
Wanneer u ons uw persoonsgegevens overmaakt tijdens een persoonlijke ontmoeting verzamelen en registreren wij de persoonsgegevens die u ons op dat moment overmaakt en dit in het kader van normaal relatiebeheer. Wij vertrouwen op ons legitiem belang om ons netwerk van contacten op te kunnen bouwen.
Wanneer u met ons wenst samen te werken en met ons een contract afsluit, hetzij als klant, hetzij als leverancier, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
1. onze contractuele verplichtingen na te komen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat geval noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. 
2. onze normale bedrijfsadministratie te voeren (bijv. facturering en relatiebeheer). Hiertoe hebben wij niet alleen een legitiem belang doch dit is ook noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
3. ons te verdedigen in geval van een conflict of een gerechtelijke procedure. In het kader van een conflict of een gerechtelijke procedure kunnen wij een legitiem belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken (bijvoorbeeld teneinde een procedure op te starten en een dagvaarding te laten betekenen).
De persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, hebben altijd betrekking op uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met u.
Wanneer u zich kandidaat stelt om bij of via SlaagTAT te werken, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
1. uw sollicitatie te beoordelen, waarvoor wij vertrouwen op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens om tot een eventuele overeenkomst met u te komen;
2. u in onze wervingsreserve te houden, waarvoor wij uw toestemming zullen vragen;
3. ons te verdedigen in geval van een conflict of een gerechtelijke procedure. In het kader van een conflict of een gerechtelijke procedure kunnen wij een legitiem belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken 
De persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich bij ons aanmeldt, zijn:
1. uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
2. informatie die u openbaar heeft gemaakt op sociale media;
3. informatie die u in uw cv en begeleidende brief hebt opgenomen (zoals diploma’s, ervaring, …);
4. alle andere persoonsgegevens die u hebt gekozen om in uw aanvraag op te nemen.
Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen. 
Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook uw persoonsgegevens zullen verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten;

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming.
Uw gegevens worden intern opgeslagen in een beveiligd document waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot harde schijf zijn gehouden tot geheimhouding.
• We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen: Met ons personeel en onze lesgevers voor het uitvoeren van hun opdracht.
• Met aan ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken uw data enkel onder onze strikte voorwaarden. Wij sloten met elk van hen een verwerkingsovereenkomst.
• Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken aldus uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
• Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving of juridische procedure.
We zullen uw gegevens niet overdragen aan verwerkers buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Wat indien u minderjarig bent?
In uitvoering van artikel 8 AVG dienen kinderen jonger dan 13 als ‘minderjarig’ te worden beschouwd conform de AVG en daaropvolgende uitvoeringsbesluiten. 
Hoewel onze dienstverlening niet gericht is op deze minderjarigen, zijn wij er ons van bewust dat u minderjarig kan zijn op het moment dat u uw persoonsgegevens met ons deelt.
We zien erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
SlaagTAT zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. 
SlaagTAT moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. 
Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat SlaagTAT verhindert deze te verwijderen.
Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met u verzamelen via de website, sociale media, telefoon, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zullen wij zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.
Wanneer u actief aangeeft op de hoogte te willen blijven van acties en kortingen die SlaagTAT aanbiedt, zullen wij bewaren zolang u ingeschreven blijft op onze mailinglijst of zolang u onze klant blijft.
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een persoonlijke ontmoeting, bewaren wij zolang u ons niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.
Alle persoonsgegevens die u ons hebt overgemaakt omdat u voor of via SlaagTAT wenst te werken, bewaren wij gedurende 5 jaar nadat het beoordelingsproces is afgesloten. Als u instemt met het opnemen van uw persoonsgegevens in onze wervingsreserve, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar na ontvangst van uw persoonsgegevens.


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. SlaagTAT zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico's die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.
SlaagTAT houdt rekening met de stand van kennis, de kosten en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.
Ingeval de persoonsgegevens die SlaagTAT verwerkt geschonden zouden worden, zullen wij snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen, de schade te beperken en de situatie te verhelpen.
Wij brengen de betrokkenen en/of de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte wanneer de wet ons daartoe verplicht.
Welke rechten heeft u?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Wanneer u een recht wenst uit te uitoefenen, zullen wij u om een identiteitsbewijs vragen. Wij doen dit om een inbreuk in verband met persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent. 

Tevens wensen wij u er op te wijzen dat indien u herhaaldelijk eenzelfde verzoek indient of opeenvolgende verzoeken indient met als doel overlast te veroorzaken, wij deze opeenvolgende verzoeken kunnen weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. 

Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van SlaagTAT, onevenredig zou kunnen schaden.


U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. 
U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. 
Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken omdat u op de hoogte wil blijven van acties en kortingen die SlaagTAT aanbiedt, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (i) gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordelen; (ii) gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen; (iii) wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen; (iv) wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering of uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.
Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen. U kunt ons bereiken op info@slaagtat.be. Geef in uw verzoek zeker aan welk recht u wenst uit te oefenen. Geef ook altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.
Wij zullen de ontvangst van uw verzoek binnen de vijf (5) werkdagen bevestigen. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze spoedig en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst inhoudelijk behandelen.
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SlaagTAT kunt u altijd contact met ons opnemen via info@slaagtat.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ )

Gemaakt met